வெள்ளாடு வளர்ப்பு & கறவைமாடு வளர்ப்பு

View Calendar
21/01/2019 - 28/01/2019 All day

வெள்ளாடு வளர்ப்பு & கறவைமாடு வளர்ப்பு

கடலூர், கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழகப் பயிற்சி மற்றும் ஆராய்ச்சி மையத்தில் ஜனவரி 21 -ம் தேதி ‘வெள்ளாடு வளர்ப்பு’, 28 -ம் தேதி ‘கறவைமாடு வளர்ப்பு’ ஆகிய பயிற்சிகள் நடைபெற உள்ளன. முன்பதிவு அவசியம்.

தொடர்புக்கு: 04142 290249.