உணவே மருந்து !!!

இயற்கையை வளர்ப்போம் மனிதம் காப்போம்....

பாரம்பரிய நெல் ரகங்கள்

கருப்புச்சீரகச்சம்பாபூங்கார்குள்ளங்கார்மைசூர்மல்லி
காட்டுயானம்தேங்காய்ப்பூச்சம்பாகருங்குறுவைவெள்ளைப்பொன்னி
சிகப்புக்கவுனி கந்தசாலாசீரகச்சம்பாதூயமல்லி
தங்கச்சம்பாஆத்தூர்கிச்சிலிகருப்புக்கவுனிமாப்பிள்ளைச்சம்பா

Success Stories and Reasonable reviews

Its an amazing website to know more about the Organic farming details. It helps me to cultivate Organic fruits and Vegetable in home itself.

This pharmacological group has been used for the treatment of several diseases for over 1,000 years in chinese and other asian populations. There is limited metformin 500 mg price cvs information available as to the efficacy of the drug izodiol in dogs to treat chronic ulcers. I was like any other woman; i thought that the body was the ultimate weapon.

Heparin can be used in certain surgeries or treatments for those who need it. That said, the truth propranolol no prescription swift of the matter is that you shouldn't be looking. With the introduction of phentermine for weight loss, there has been a rapid increase in the demand for our services.

The pills are used to overcome the condition of men who are not able to make love as long. The drug effectively buy generic flonase increases the sexual activity of its users. Find deals from our exclusive pharmacy and buy medicine online.

@Vinoth Kumar - Coimbatore.

One of my friends referred this website. I have learned many Organic related things in this website. It is easy me to know about the Ayurveda and general tips.

@Abisek Raj - Thiruvanamalai

I was searching about the vermi compost from google for last recent days, But I didn't get proper Information about it. After that only I seen this website, clearly explained  the vermi compost process. 

@Geetha - Chennai

In recent scenario the chemical approach for increased  production has many drawbacks in foods. Organic farming keeps harmful chemicals out of the food use eat and beverages we drink. 

@Amar - Dindigul
  • No Events

Nammalvar Facebook page(முகநூலில் தொடர)