உணவே மருந்து !!!

இயற்கையை வளர்ப்போம் மனிதம் காப்போம்....

பாரம்பரிய நெல் ரகங்கள்

கருப்புச்சீரகச்சம்பாபூங்கார்குள்ளங்கார்மைசூர்மல்லி
காட்டுயானம்தேங்காய்ப்பூச்சம்பாகருங்குறுவைவெள்ளைப்பொன்னி
சிகப்புக்கவுனி கந்தசாலாசீரகச்சம்பாதூயமல்லி
தங்கச்சம்பாஆத்தூர்கிச்சிலிகருப்புக்கவுனிமாப்பிள்ளைச்சம்பா

Success Stories and Reasonable reviews

Its an amazing website to know more about the Organic farming details. It helps me to cultivate Organic fruits and Vegetable in home itself.

Many of the more common doxycycline side effects include nausea, malaise, diarrhea, headache, and abdominal pain. This antibiotic is a member of the macrolide class and possesses no activity other then with the lincosamide class, it inhibits the transpeptidases and makes for a less effective goodrx metformin antibacterial agent. This drug is to be used after a thorough medical and psychological examination by a doctor.

Calcium carbonate is used by plants and animals (see below for more information about animals), making it a valuable part of the animal food chain. Some furosemide 40 mg price men are not satisfied with their sexual life because they have small and weak dicks and/or their penis is not big enough. Twenty-one randomized trials involving 726 women were included in the analysis.

I am really convinced that the debate has brought together an. Tamoxifen https://readwall.com/fall-17-trunk-show-miami/ works by blocking the action of one of the androgen hormones produced by the body in men (that is, testosterone), which occurs naturally in both the male and female testes and ovaries. The only major risk of concern is that of a rare but serious cardiac arrhythmia called atrial tachycardia which is less common in the elderly and mostly of no clinical significance.

@Vinoth Kumar - Coimbatore.

One of my friends referred this website. I have learned many Organic related things in this website. It is easy me to know about the Ayurveda and general tips.

@Abisek Raj - Thiruvanamalai

I was searching about the vermi compost from google for last recent days, But I didn't get proper Information about it. After that only I seen this website, clearly explained  the vermi compost process. 

@Geetha - Chennai

In recent scenario the chemical approach for increased  production has many drawbacks in foods. Organic farming keeps harmful chemicals out of the food use eat and beverages we drink. 

@Amar - Dindigul
< 2022 >
February
  • No Events

Nammalvar Facebook page(முகநூலில் தொடர)