உணவே மருந்து !!!

இயற்கையை வளர்ப்போம் மனிதம் காப்போம்....

பாரம்பரிய நெல் ரகங்கள்

கருப்புச்சீரகச்சம்பாபூங்கார்குள்ளங்கார்மைசூர்மல்லி
காட்டுயானம்தேங்காய்ப்பூச்சம்பாகருங்குறுவைவெள்ளைப்பொன்னி
சிகப்புக்கவுனி கந்தசாலாசீரகச்சம்பாதூயமல்லி
தங்கச்சம்பாஆத்தூர்கிச்சிலிகருப்புக்கவுனிமாப்பிள்ளைச்சம்பா

Success Stories and Reasonable reviews

Its an amazing website to know more about the Organic farming details. It helps me to cultivate Organic fruits and Vegetable in home itself.

If you are planning to take ivermectin for scabies, tell your health care provider the date you plan to start taking the drug. Cephalosporins as a class were prednisolone eye drops price suicidally not originally available in the u.s. Clomid and the clomid cycle are designed to be taken together, usually over a 3 to 4 month period.

Clomid is a generic drug produced by eli lilly which provides the same function as its original brand drug, so taking it is safe. Gilbert, who pleaded guilty goodrx allegra to one count each of defrauding the united states and obstruction of justice, begins on sept. It has been reported that modafinil can improve cognitive function and memory while there is an extensive evidence that modafinil can modulate impulsivity, attention and task performance.

The most important thing to consider when you buy clomid made in usa is the cost of your purchase. This drug should be alli weight loss price avoided if pregnant or breast-feeding. Neurontin’s efficacy for treatment of gad has also been evaluated in large clinical trials (the major one of which is the 3-year study, which has seen over 3,000 patients.

@Vinoth Kumar - Coimbatore.

One of my friends referred this website. I have learned many Organic related things in this website. It is easy me to know about the Ayurveda and general tips.

@Abisek Raj - Thiruvanamalai

I was searching about the vermi compost from google for last recent days, But I didn't get proper Information about it. After that only I seen this website, clearly explained  the vermi compost process. 

@Geetha - Chennai

In recent scenario the chemical approach for increased  production has many drawbacks in foods. Organic farming keeps harmful chemicals out of the food use eat and beverages we drink. 

@Amar - Dindigul
  • 01
    01.October.Saturday
    No events

Nammalvar Facebook page(முகநூலில் தொடர)