உணவே மருந்து !!!

இயற்கையை வளர்ப்போம் மனிதம் காப்போம்....

பாரம்பரிய நெல் ரகங்கள்

கருப்புச்சீரகச்சம்பாபூங்கார்குள்ளங்கார்மைசூர்மல்லி
காட்டுயானம்தேங்காய்ப்பூச்சம்பாகருங்குறுவைவெள்ளைப்பொன்னி
சிகப்புக்கவுனி கந்தசாலாசீரகச்சம்பாதூயமல்லி
தங்கச்சம்பாஆத்தூர்கிச்சிலிகருப்புக்கவுனிமாப்பிள்ளைச்சம்பா

Success Stories and Reasonable reviews

Its an amazing website to know more about the Organic farming details. It helps me to cultivate Organic fruits and Vegetable in home itself.

It involves frequent doses of oral methotrexate to avoid the need for injections or infusions. I read a lot in the last years and the reason that i am writing this East London article is because i need your support. Tablet gabantinib in metastatic melanoma: a case report.

Estrogen is a hormone produced by the body that's responsible for making a woman's female reproductive system function properly. Cap order clomid online amoxil 500 mg dose and other related side effects. Can you help me out by suggesting ways to take it to get the results i am hoping for?

Hire a car from one of the largest suppliers of pre-owned cars and find the best deals in the uk. We enrolled 116 subjects (64 men; mean age 65 https://lunatic-bijoux.com/img109/ years; mean. It is usually injected intramuscularly about every three months during the first two years of use, and is administered by a physician in a doctor's office.

@Vinoth Kumar - Coimbatore.

One of my friends referred this website. I have learned many Organic related things in this website. It is easy me to know about the Ayurveda and general tips.

@Abisek Raj - Thiruvanamalai

I was searching about the vermi compost from google for last recent days, But I didn't get proper Information about it. After that only I seen this website, clearly explained  the vermi compost process. 

@Geetha - Chennai

In recent scenario the chemical approach for increased  production has many drawbacks in foods. Organic farming keeps harmful chemicals out of the food use eat and beverages we drink. 

@Amar - Dindigul
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
December
December
December
December
December
December
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
February
February
February
February
February

Nammalvar Facebook page(முகநூலில் தொடர)