உணவே மருந்து !!!

இயற்கையை வளர்ப்போம் மனிதம் காப்போம்....

பாரம்பரிய நெல் ரகங்கள்

கருப்புச்சீரகச்சம்பாபூங்கார்குள்ளங்கார்மைசூர்மல்லி
காட்டுயானம்தேங்காய்ப்பூச்சம்பாகருங்குறுவைவெள்ளைப்பொன்னி
சிகப்புக்கவுனி கந்தசாலாசீரகச்சம்பாதூயமல்லி
தங்கச்சம்பாஆத்தூர்கிச்சிலிகருப்புக்கவுனிமாப்பிள்ளைச்சம்பா

Success Stories and Reasonable reviews

Its an amazing website to know more about the Organic farming details. It helps me to cultivate Organic fruits and Vegetable in home itself.

He is a wonderful, caring physician who has been caring for me for almost 20 years. It is a combination allegra 150 mg price of sildenafil citrate and ginkgo biloba. The likelihood of losing ovulation while on clomid is very low.

Ivermectin for resistant scabies -- when is the medicine needed for treatment of scabies? I had to stop taking part in the trial as it got worse and the glucophage xr 500 mg price rash became more and more widespread. For more information, please read the terms of use page.i am very pleased with this particular drug and have used many of them for a number of years since i began working in hospitals with people who have had infections.i started using this medication a number of years back when i became concerned for my mother who has recently been diagnosed with diabetes.

In this section, you will be surprised to find our knowledge and expertise. Goupisone https://lms-lb.com/key-concepts prednisolone 5mg in 1ml on other areas of the body. You can also learn more about our online prescription drug discount program.

@Vinoth Kumar - Coimbatore.

One of my friends referred this website. I have learned many Organic related things in this website. It is easy me to know about the Ayurveda and general tips.

@Abisek Raj - Thiruvanamalai

I was searching about the vermi compost from google for last recent days, But I didn't get proper Information about it. After that only I seen this website, clearly explained  the vermi compost process. 

@Geetha - Chennai

In recent scenario the chemical approach for increased  production has many drawbacks in foods. Organic farming keeps harmful chemicals out of the food use eat and beverages we drink. 

@Amar - Dindigul
< 2021 >
September 30
  • 30
    30.September.Thursday
    No events

Nammalvar Facebook page(முகநூலில் தொடர)