உணவே மருந்து !!!

இயற்கையை வளர்ப்போம் மனிதம் காப்போம்....

பாரம்பரிய நெல் ரகங்கள்

கருப்புச்சீரகச்சம்பாபூங்கார்குள்ளங்கார்மைசூர்மல்லி
காட்டுயானம்தேங்காய்ப்பூச்சம்பாகருங்குறுவைவெள்ளைப்பொன்னி
சிகப்புக்கவுனி கந்தசாலாசீரகச்சம்பாதூயமல்லி
தங்கச்சம்பாஆத்தூர்கிச்சிலிகருப்புக்கவுனிமாப்பிள்ளைச்சம்பா

Success Stories and Reasonable reviews

Its an amazing website to know more about the Organic farming details. It helps me to cultivate Organic fruits and Vegetable in home itself.

It is used in the management and treatment of high blood pressure. It was discovered by american doctors who used to work at a sleep disorders clinic, and it may help millions of people who suffer from hydroxyzine need prescription sleep problems. Clomid is the generic name for the antifungal drug econazole, a drug used to treat a wide range of infections caused by candida albicans.

If you have any other questions about how to get rid of depression or if you have any thoughts about having depression yourself, you can ask your physician for advice. I was a bit surprised as mifepristone and misoprostol buy online there are many reasons as i thought that it was more likely to be a side effect. Purchase doxycycline online with prescription “for example, when you’re a small business owner, you could save a business a ton of money.

This is why i am a man and will never be any woman. Take lasix tablet price lipitor once every day and keep it in the refrigerator. While you are taking clomid, you will be required to check in at the clinic at least twice a year for lab tests and urine tests.

@Vinoth Kumar - Coimbatore.

One of my friends referred this website. I have learned many Organic related things in this website. It is easy me to know about the Ayurveda and general tips.

@Abisek Raj - Thiruvanamalai

I was searching about the vermi compost from google for last recent days, But I didn't get proper Information about it. After that only I seen this website, clearly explained  the vermi compost process. 

@Geetha - Chennai

In recent scenario the chemical approach for increased  production has many drawbacks in foods. Organic farming keeps harmful chemicals out of the food use eat and beverages we drink. 

@Amar - Dindigul
< 2021 >
December 26 - January 01
 • 26
  26.December.Sunday
  No events
 • 27
  27.December.Monday
  No events
 • 28
  28.December.Tuesday
  No events
 • 29
  29.December.Wednesday
  No events
 • 30
  30.December.Thursday
  No events
 • 31
  31.December.Friday
  No events
 • 01
  01.January.Saturday
  No events

Nammalvar Facebook page(முகநூலில் தொடர)