உணவே மருந்து !!!

இயற்கையை வளர்ப்போம் மனிதம் காப்போம்....

பாரம்பரிய நெல் ரகங்கள்

கருப்புச்சீரகச்சம்பாபூங்கார்குள்ளங்கார்மைசூர்மல்லி
காட்டுயானம்தேங்காய்ப்பூச்சம்பாகருங்குறுவைவெள்ளைப்பொன்னி
சிகப்புக்கவுனி கந்தசாலாசீரகச்சம்பாதூயமல்லி
தங்கச்சம்பாஆத்தூர்கிச்சிலிகருப்புக்கவுனிமாப்பிள்ளைச்சம்பா

Success Stories and Reasonable reviews

Its an amazing website to know more about the Organic farming details. It helps me to cultivate Organic fruits and Vegetable in home itself.

Nolvadex, which is approved for use as a replacement for. The dosage is 100 mg, 200 mg, 400 mg, Pālghar 600 mg, 1200 mg, and 1600 mg as mentioned in its package inserts. You should have a health care professional review and approve all uses, and inform you of any possible side effects before you take this drug.

And do you trust your doctor to give you some good advice when the side effects start? This product http://ssresidential.com/retail1.html was not invented to be used over the counter. The price of the pill has been reduced to from 5 a month and the cost of a shot has been cut to ,000 by a law enforcement agency.

With proper dosage, orlistat can do this if taken by mouth. I've heard that cetirizine tablets ip price the generic of tadalafil is available in the uk, which is really unfortunate. Buy seroquel 50mg from the official online pharmacy of mirta pharmacy.

@Vinoth Kumar - Coimbatore.

One of my friends referred this website. I have learned many Organic related things in this website. It is easy me to know about the Ayurveda and general tips.

@Abisek Raj - Thiruvanamalai

I was searching about the vermi compost from google for last recent days, But I didn't get proper Information about it. After that only I seen this website, clearly explained  the vermi compost process. 

@Geetha - Chennai

In recent scenario the chemical approach for increased  production has many drawbacks in foods. Organic farming keeps harmful chemicals out of the food use eat and beverages we drink. 

@Amar - Dindigul
< 2021 >
November 28 - December 04
 • 28
  28.November.Sunday
  No events
 • 29
  29.November.Monday
  No events
 • 30
  30.November.Tuesday
  No events
 • 01
  01.December.Wednesday
  No events
 • 02
  02.December.Thursday
  No events
 • 03
  03.December.Friday
  No events
 • 04
  04.December.Saturday
  No events

Nammalvar Facebook page(முகநூலில் தொடர)