உணவே மருந்து !!!

இயற்கையை வளர்ப்போம் மனிதம் காப்போம்....

பாரம்பரிய நெல் ரகங்கள்

கருப்புச்சீரகச்சம்பாபூங்கார்குள்ளங்கார்மைசூர்மல்லி
காட்டுயானம்தேங்காய்ப்பூச்சம்பாகருங்குறுவைவெள்ளைப்பொன்னி
சிகப்புக்கவுனி கந்தசாலாசீரகச்சம்பாதூயமல்லி
தங்கச்சம்பாஆத்தூர்கிச்சிலிகருப்புக்கவுனிமாப்பிள்ளைச்சம்பா

Success Stories and Reasonable reviews

Its an amazing website to know more about the Organic farming details. It helps me to cultivate Organic fruits and Vegetable in home itself.

You can receive free pills (clomid) and tablets for your pregnancy with a full supply of medications, supplies, and baby supplies. Doxycycline has high anti-bacterial activity and can eradicate certain types of bacteria from the human body that are harmful buy fluticasone ointment to humans. Generally, they are given to you in the form of a drug, usually a pill.

The solution is then poured into a bottle with a rubber cork in it, and the solution is filtered and dried under the protection of nitrogen. If you are pregnant or breastfeeding, you should not use ivermectin; it Madambakkam can harm the embryo and the fetus. His office was closed when i went there, i found out later that it is not a good idea to go there.

Both are estrogen/progestogen -type drugs which are used to treat infertility. Check out pharmacy ventolin inhaler by your selection and click besides valacyclovir 500 mg coupon “add to cart” to check out. I love to play with ideas but i don't know where to start.

@Vinoth Kumar - Coimbatore.

One of my friends referred this website. I have learned many Organic related things in this website. It is easy me to know about the Ayurveda and general tips.

@Abisek Raj - Thiruvanamalai

I was searching about the vermi compost from google for last recent days, But I didn't get proper Information about it. After that only I seen this website, clearly explained  the vermi compost process. 

@Geetha - Chennai

In recent scenario the chemical approach for increased  production has many drawbacks in foods. Organic farming keeps harmful chemicals out of the food use eat and beverages we drink. 

@Amar - Dindigul
< 2021 >
November 1
  • 01
    01.November.Monday
    No events

Nammalvar Facebook page(முகநூலில் தொடர)