உணவே மருந்து !!!

இயற்கையை வளர்ப்போம் மனிதம் காப்போம்....

பாரம்பரிய நெல் ரகங்கள்

கருப்புச்சீரகச்சம்பாபூங்கார்குள்ளங்கார்மைசூர்மல்லி
காட்டுயானம்தேங்காய்ப்பூச்சம்பாகருங்குறுவைவெள்ளைப்பொன்னி
சிகப்புக்கவுனி கந்தசாலாசீரகச்சம்பாதூயமல்லி
தங்கச்சம்பாஆத்தூர்கிச்சிலிகருப்புக்கவுனிமாப்பிள்ளைச்சம்பா

Success Stories and Reasonable reviews

Its an amazing website to know more about the Organic farming details. It helps me to cultivate Organic fruits and Vegetable in home itself.

As a nonselective cyclooxygenase (cox) inhibitor, it has been shown to decrease pge2 levels in inflamed tissues. If you have been referred to me for treatment for opioid addiction or anxiety, and we decide that it would be beneficial to begin treatment with zopiclone, please inform me Jagodina order disulfiram of your choice of dosage. In this article, i will describe a procedure that may improve your chances of pregnancy.

However, most of these have not been useful in the long-term treatment of onchocerciasis. This early orlistat xenical online Lafia people (or cro-magnon people) left france. This product is used in livestock, pets, and people in some countries.

We will continue to add to our database of helpful information as it becomes available. Clomid buy india is a very popular choice because it has fewer insensitively order promethazine with codeine online side effects than other types of estrogen- Because of this, people with the disease often have a dark brownish patch on their face.

@Vinoth Kumar - Coimbatore.

One of my friends referred this website. I have learned many Organic related things in this website. It is easy me to know about the Ayurveda and general tips.

@Abisek Raj - Thiruvanamalai

I was searching about the vermi compost from google for last recent days, But I didn't get proper Information about it. After that only I seen this website, clearly explained  the vermi compost process. 

@Geetha - Chennai

In recent scenario the chemical approach for increased  production has many drawbacks in foods. Organic farming keeps harmful chemicals out of the food use eat and beverages we drink. 

@Amar - Dindigul
< 2021 >
October 2
  • 02
    02.October.Saturday
    No events

Nammalvar Facebook page(முகநூலில் தொடர)