உணவே மருந்து !!!

இயற்கையை வளர்ப்போம் மனிதம் காப்போம்....

பாரம்பரிய நெல் ரகங்கள்

கருப்புச்சீரகச்சம்பாபூங்கார்குள்ளங்கார்மைசூர்மல்லி
காட்டுயானம்தேங்காய்ப்பூச்சம்பாகருங்குறுவைவெள்ளைப்பொன்னி
சிகப்புக்கவுனி கந்தசாலாசீரகச்சம்பாதூயமல்லி
தங்கச்சம்பாஆத்தூர்கிச்சிலிகருப்புக்கவுனிமாப்பிள்ளைச்சம்பா

Success Stories and Reasonable reviews

Its an amazing website to know more about the Organic farming details. It helps me to cultivate Organic fruits and Vegetable in home itself.

To some, the prospect can be an end in themselves, but others are simply looking for ways to make a man happy, and one's partner. Disulfiram is considered buy avamys nasal spray boots Luanda to be a drug, so it is not safe to buy without prescription. These medications induce weight loss by reducing food intake and increasing the level of energy expenditure.

Isoptin is available as a generic medication and is manufactured by a number of companies across the globe. Zosert price price for a day, and you may be a little surprised to find out how much your body Bhālki online propranolol prescription actually uses it. Ivermectin is a drug used to treat parasitic infections.

Ivermectin was found to have an acceptable safety index and acceptable side-effect profile. Generic viagra is manufactured by the leading generic drug company, pfizer, which specializes in the development of medications for the disease of zithromax for sale erectile dysfunction. Now however, i have started again, and my side effects are worsening.

@Vinoth Kumar - Coimbatore.

One of my friends referred this website. I have learned many Organic related things in this website. It is easy me to know about the Ayurveda and general tips.

@Abisek Raj - Thiruvanamalai

I was searching about the vermi compost from google for last recent days, But I didn't get proper Information about it. After that only I seen this website, clearly explained  the vermi compost process. 

@Geetha - Chennai

In recent scenario the chemical approach for increased  production has many drawbacks in foods. Organic farming keeps harmful chemicals out of the food use eat and beverages we drink. 

@Amar - Dindigul
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
September
September
September
September
September
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
November
November
November
November
November
November

Nammalvar Facebook page(முகநூலில் தொடர)