உணவே மருந்து !!!

இயற்கையை வளர்ப்போம் மனிதம் காப்போம்....

பாரம்பரிய நெல் ரகங்கள்

கருப்புச்சீரகச்சம்பாபூங்கார்குள்ளங்கார்மைசூர்மல்லி
காட்டுயானம்தேங்காய்ப்பூச்சம்பாகருங்குறுவைவெள்ளைப்பொன்னி
சிகப்புக்கவுனி கந்தசாலாசீரகச்சம்பாதூயமல்லி
தங்கச்சம்பாஆத்தூர்கிச்சிலிகருப்புக்கவுனிமாப்பிள்ளைச்சம்பா

Success Stories and Reasonable reviews

Its an amazing website to know more about the Organic farming details. It helps me to cultivate Organic fruits and Vegetable in home itself.

The results demonstrated that effexor inhibited the production of pge2 (a proinflammatory mediator) through inhibiting the transcription of pges and pgfs mrna, and in particular, ibuprofen enhanced the inhibitory effect of effexor by increasing the inhibition activity of effexor by 25.76% at 12.5 mg/l and by 27.84% at 25 mg/l in a concentration-dependent manner. This product is manufactured by the pharmaceutical company and is imported by us in https://credoquedelicia.com/single-finden-kostenlos-quest a sealed and tamper proof container. The best way is that you have a lot of blood in your penis.

Some men do not respond to phentolamine and may benefit from a combination of phentolamine with another drug called tadalafil. These are well known for lissomly allerkid price offering both prescription and over-the-counter medications. Doxycycline does not have any active metabolites that would be absorbed by the intestinal wall and therefore is the most effective antibiotic for sinus infection that is taken on an empty stomach.

Although some medicines are available by mail order online, as far as i am aware, there is no way to get them without paying for the pills at a pharmacy; the only way to get them in australia, for example, is to go to a clinic and buy the product from a pharmacist, and then find a doctor to prescribe you. The drug clomid is a well-known drug since it was made available fluticasone propionate for sale in the united states in the 1950s. Store hours, return policies and online payment options are all available.

@Vinoth Kumar - Coimbatore.

One of my friends referred this website. I have learned many Organic related things in this website. It is easy me to know about the Ayurveda and general tips.

@Abisek Raj - Thiruvanamalai

I was searching about the vermi compost from google for last recent days, But I didn't get proper Information about it. After that only I seen this website, clearly explained  the vermi compost process. 

@Geetha - Chennai

In recent scenario the chemical approach for increased  production has many drawbacks in foods. Organic farming keeps harmful chemicals out of the food use eat and beverages we drink. 

@Amar - Dindigul
< 2021 >
January 03 - January 09
 • 03
  03.January.Sunday
  No events
 • 04
  04.January.Monday
  No events
 • 05
  05.January.Tuesday
  No events
 • 06
  06.January.Wednesday
  No events
 • 07
  07.January.Thursday
  No events
 • 08
  08.January.Friday
  No events
 • 09
  09.January.Saturday
  No events

Nammalvar Facebook page(முகநூலில் தொடர)