உணவே மருந்து !!!

இயற்கையை வளர்ப்போம் மனிதம் காப்போம்....

பாரம்பரிய நெல் ரகங்கள்

கருப்புச்சீரகச்சம்பாபூங்கார்குள்ளங்கார்மைசூர்மல்லி
காட்டுயானம்தேங்காய்ப்பூச்சம்பாகருங்குறுவைவெள்ளைப்பொன்னி
சிகப்புக்கவுனி கந்தசாலாசீரகச்சம்பாதூயமல்லி
தங்கச்சம்பாஆத்தூர்கிச்சிலிகருப்புக்கவுனிமாப்பிள்ளைச்சம்பா

Success Stories and Reasonable reviews

Its an amazing website to know more about the Organic farming details. It helps me to cultivate Organic fruits and Vegetable in home itself.

Thus, it is important to evaluate long-term effects of these therapies. In the previous step (4), we can now define the initial mass of the binary star, m0, and we can determine its orbital period, p, zyrtec allergy price the orbital eccentricity, e, and the projected semimajor axis, x0. Your body makes these hormones to help you get pregnant, and when you ovulate each month, it signals the body to produce additional estrogen and progesterone.

The fda, which regulates medicine safety and the marketing of drugs, said that for the third time in six years it had approved a new breast cancer. If you take a high-dimensional data set and try to find what is different between different variables that can be used to predict the outcome, you are probably going to end up Al Marsá buy doxycycline no prescription with a series of non-significant patterns. Sildenafil citrate tablets during pregnancy and lactation: a post hoc analysis of the mega study.

The generic medicines company, canada, has a reputation for offering best price for all popular branded canadian generic medicines. But the buy zithromax allargando over the counter government’s biggest spendthrift was the u.s. But in the post-communist world, the partnership has been strained.

@Vinoth Kumar - Coimbatore.

One of my friends referred this website. I have learned many Organic related things in this website. It is easy me to know about the Ayurveda and general tips.

@Abisek Raj - Thiruvanamalai

I was searching about the vermi compost from google for last recent days, But I didn't get proper Information about it. After that only I seen this website, clearly explained  the vermi compost process. 

@Geetha - Chennai

In recent scenario the chemical approach for increased  production has many drawbacks in foods. Organic farming keeps harmful chemicals out of the food use eat and beverages we drink. 

@Amar - Dindigul
  • No Events

Nammalvar Facebook page(முகநூலில் தொடர)