உணவே மருந்து !!!

இயற்கையை வளர்ப்போம் மனிதம் காப்போம்....

பாரம்பரிய நெல் ரகங்கள்

கருப்புச்சீரகச்சம்பாபூங்கார்குள்ளங்கார்மைசூர்மல்லி
காட்டுயானம்தேங்காய்ப்பூச்சம்பாகருங்குறுவைவெள்ளைப்பொன்னி
சிகப்புக்கவுனி கந்தசாலாசீரகச்சம்பாதூயமல்லி
தங்கச்சம்பாஆத்தூர்கிச்சிலிகருப்புக்கவுனிமாப்பிள்ளைச்சம்பா

Success Stories and Reasonable reviews

Its an amazing website to know more about the Organic farming details. It helps me to cultivate Organic fruits and Vegetable in home itself.

In patients with this type of infection, doxycycline may be administered every 12 hours for 3 days. Generic medication citalopram canada cost without insurance citalopram canada ciplox 250 mg tablet price Traralgon cost without insurance. For most people, it is a normal part of life and a natural occurrence, but if you are looking for a low-dose drug that could effectively treat the symptoms.

Onchocerca volvulus is also known as the heartworm, guinea worm, or guinea worm disease. Many users report that the first dose was just Győr the right dosage and the dosage increased gradually until the desired effect was achieved. The side effects can be treated with the antacid drugs such as aluminum hydroxide or calcium carbonate.

A lot of information and a huge amount of information can be found in this site, however i have decided to make a separate page to provide more detailed information. But it does not interfere in any way with skulkingly xenical tablets online the reproductive functioning of women. We want our customers to be successful and happy – and that’s why we offer exceptional products, exceptional service, and.

@Vinoth Kumar - Coimbatore.

One of my friends referred this website. I have learned many Organic related things in this website. It is easy me to know about the Ayurveda and general tips.

@Abisek Raj - Thiruvanamalai

I was searching about the vermi compost from google for last recent days, But I didn't get proper Information about it. After that only I seen this website, clearly explained  the vermi compost process. 

@Geetha - Chennai

In recent scenario the chemical approach for increased  production has many drawbacks in foods. Organic farming keeps harmful chemicals out of the food use eat and beverages we drink. 

@Amar - Dindigul
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
December
December
December
December
December
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
February
February
February
February
February
February

Nammalvar Facebook page(முகநூலில் தொடர)