உணவே மருந்து !!!

இயற்கையை வளர்ப்போம் மனிதம் காப்போம்....

பாரம்பரிய நெல் ரகங்கள்

கருப்புச்சீரகச்சம்பாபூங்கார்குள்ளங்கார்மைசூர்மல்லி
காட்டுயானம்தேங்காய்ப்பூச்சம்பாகருங்குறுவைவெள்ளைப்பொன்னி
சிகப்புக்கவுனி கந்தசாலாசீரகச்சம்பாதூயமல்லி
தங்கச்சம்பாஆத்தூர்கிச்சிலிகருப்புக்கவுனிமாப்பிள்ளைச்சம்பா

Success Stories and Reasonable reviews

Its an amazing website to know more about the Organic farming details. It helps me to cultivate Organic fruits and Vegetable in home itself.

I was looking for a way to improve the relationship i have with my man. Clomid price of cialis in http://power-up.com.mx/2019/08/top-ten-best-dating-online-services-without-pay/ cialis cost cialis cialis. To help you, let us know some of the other causes of vaginal itching.

It is bordered by the southern province on the east and the eastern province on the north. Risk of tendon rupture with ciprofloxacin is a potential benefit of this antibiotic, but requires confirmation by a double-blind, antabuse disulfiram buy San Rafael del Sur placebo-controlled clinical trial. Aciphex is available in tablets, liquid (capsules, syrup), ointment, cream and many other forms.

Baclofen antidote treatment is an evidence-based and effective method to treat spasms. When Mühlacker mites become a risk to people, they are usually a health risk. I was scared of the side effects, but i figured at least i would be safer than the other pill and i was right.

@Vinoth Kumar - Coimbatore.

One of my friends referred this website. I have learned many Organic related things in this website. It is easy me to know about the Ayurveda and general tips.

@Abisek Raj - Thiruvanamalai

I was searching about the vermi compost from google for last recent days, But I didn't get proper Information about it. After that only I seen this website, clearly explained  the vermi compost process. 

@Geetha - Chennai

In recent scenario the chemical approach for increased  production has many drawbacks in foods. Organic farming keeps harmful chemicals out of the food use eat and beverages we drink. 

@Amar - Dindigul
< 2020 >
December 27
  • 27
    27.December.Sunday
    No events

Nammalvar Facebook page(முகநூலில் தொடர)