எதிர்வரும் நிகழ்வுகள்

 • உணவு மற்றும் பால் பதனிடுவதற்கான சிறுகருவிகளை உருவாக்குதல்

  சென்னையை அடுத்த அலமாதி, கோடுவெளியில் உள்ள தமிழ்நாடு உணவு மற்றும் பால்வளத் தொழில்நுட்பக் கல

  2017-12-8 - உணவு மற்றும் பால் பதனிடுவதற்கான சிறுகருவிகளை உருவாக்குதல் ,

  ஆகிய பயிற்சி நடைபெறவுள்ளது.

  முன்பதிவு அவசியம்.

  தொடர்புக்கு : 9445199034,